ข่าวโควิด » มาตรการพิธีทอดกฐินพระราชทาน รับเฉพาะคนที่ฉีดวัคซีนแอสตร้าฯ-ไฟเซอร์-โมเดอร์นา-J&J

มาตรการพิธีทอดกฐินพระราชทาน รับเฉพาะคนที่ฉีดวัคซีนแอสตร้าฯ-ไฟเซอร์-โมเดอร์นา-J&J

19 ตุลาคม 2021
100   0

มหาเถรสมาคมออกมาตรการปฏิบัติในพิธีทอดกฐินพระราชทาน ผู้เข้าร่วมงานต้องได้รับการฉีดวัคซีน 2 เข็ม หรืออย่างน้อย 1 เข็ม แอสตร้าเซนเนก้า, ไฟเซอร์ โมเดอร์นา, จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน มาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน

เมื่อวันที่ 11 ต.ค. เพจ “สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ” รายงานว่า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 21 ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ (Zoom Meeting) มีกรรมการมหาเถรสมาคมเข้าร่วมประชุม..

การนี้ นายสิปป์บวร แก้วงาม รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทูลถวายเปิดการประชุม นายสิทธา มูลหงษ์ โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายสมบัติ พิมพ์สอน รองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายยุทธศักดิ์ แก้วพระพาน ผู้ช่วยโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม

ภายหลังการประชุม นายสิทธา มูลหงษ์ โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายสมบัติ พิมพ์สอน รองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายยุทธศักดิ์ แก้วพระพาน ผู้ช่วยโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แถลงข่าวการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 21/2564 ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมีมติที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

การกำหนดมาตรการปฏิบัติในพิธีทอดพระกฐิน/กฐิน ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มหาเถรสมาคมได้มีมติเพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดของรัฐบาล ซึ่งออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 32) ในห้วงเวลาการจัดพิธีทอดกฐิน ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม-19 พฤศจิกายน 2564 จึงเห็นควรกำหนดมาตรการให้ทุกวัดดำเนินการ ดังนี้

1. การจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานให้เป็นไปตามที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กำหนด

2. การจัดพิธีถวายผ้ากฐินพิธีราษฎร์ให้ปฏิบัติโดยอนุโลมตามมาตรการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ดังนี้

2.1 ผู้เข้าร่วมพิธีฯ จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ไม่เกิน 25 คน, พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) ไม่เกิน 50 คน และพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) ไม่เกิน 100 คน ทั้งนี้ ให้เว้นระยะห่าง ประมาณ 1.5-2 เมตรต่อคน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

2.2 ผู้เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐิน ต้องได้รับการฉีดวัคซีน 2 เข็ม หรืออย่างน้อย 1 เข็ม แอสตร้าเซนเนก้า, ไฟเซอร์ โมเดอร์นา, จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน มาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน แต่ผู้เข้าร่วมพิธีที่เดินทางข้ามเขตพื้นที่ต้องมีใบรับรองการตรวจเชื้อ COVID-19 โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง

2.3 จำนวนพระสงฆ์ให้พิจารณาตามความเหมาะสม และให้เว้นระยะห่างประมาณ 1.5-2 เมตรต่อรูป และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะเข้าร่วมพิธี

2.4 ขอความร่วมมืองดพิธีสมโภชองค์กฐิน และงดการตั้งขบวนอัญเชิญองค์กฐิน

2.5 กำหนดให้มีจุดตรวจคัดกรองผู้ร่วมพิธี

2.6 จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ ในสถานที่จัดพิธี

2.7 ให้ผู้เข้าร่วมพิธีสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะเข้าพิธี

2.8 ให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และปฏิบัติตามประกาศ/คำสั่งของจังหวัดอย่างเคร่งครัด.

cr-https://mgronline.com/onlinesection/detail/9640000101250