ข่าวโควิด » ยะลาประกาศคำสั่ง ให้หน่วยงานรัฐ ธนาคาร งดให้บริการผู้ที่ยังไม่ฉีดวัคซีน

ยะลาประกาศคำสั่ง ให้หน่วยงานรัฐ ธนาคาร งดให้บริการผู้ที่ยังไม่ฉีดวัคซีน

20 ตุลาคม 2021
82   0

19 ต.ค. 64 จ.ยะลา ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา เรื่อง มาตรการกระตุ้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 โดยเนื้อหาในประกาศ ระบุว่า 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในพื้นที่ จังหวัดยะลา ยังมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นจํานวนมากอย่างต่อเนื่อง สาเหตุเกิดจากการสัมผัสร่วมกัน ในครอบครัว ชุมชน สถานที่ทํางาน ซึ่งมาตรการสําคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค คือ การฉีดวัคซีน ป้องกันโรคโควิด – 19 ปัจจุบันจังหวัดยะลา มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วคิดเป็นจํานวนร้อยละ 62 ของจํานวนประชากร ซึ่งทางสาธารณสุขกําหนดเป้าหมายต้องฉีดวัคซีนเข็มแรกให้ประชาชนได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของจํานวนประชากร ทั้งนี้เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้ได้โดยเร็วที่สุด

ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนได้รับการฉีดวัคซีนให้เป็นไป ตามเป้าหมาย จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และโดย ความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลาในการประชุมครั้งที่ 48/2564 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เห็นชอบให้กําหนดมาตรการในการให้บริการประชาชนของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และธนาคาร ดังนี้

ขอความร่วมมือให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ธนาคาร ทุกแห่ง ให้บริการเฉพาะประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 มาแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม โดยต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน หรือเอกสารรับรองในแอปพลิเคชันหมอพร้อม หรือสติ๊กเกอร์ สัญลักษณ์ยืนยันการได้รับวัคซีนติดไว้บริเวณหลังบัตรประจําตัวประชาชน ตามคําสั่งศูนย์บริหาร สถานการณ์โควิด – 19 จังหวัดยะลา หากยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนให้ติดต่อขอรับการฉีดวัคซีนได้ ณ ที่ว่าการอําเภอ หรือสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนในแต่ละอําเภอ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป