อาการของผู้ป่วยโควิด19 ตามระดับ สีเขียว, สีเหลือง, สีแดง

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้แบ่งระดับอาการผู้ป่วย # … อ่านเพิ่มเติม อาการของผู้ป่วยโควิด19 ตามระดับ สีเขียว, สีเหลือง, สีแดง